Eğitimlerimiz – Martı İş Güvenliği – İzmir Martı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi – İstanbul Martı İş Güvenliği – Martı OSGB

Eğitimlerimiz

EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİM ADI AMAÇ
Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Çalışma Mevzuatı İle ilgili bilgilerin paylaşılması.
İşyeri Temizliği ve Düzeni İşyerindeki tertip ve düzenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki katkılarının paylaşılması
İş Kazaları ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar İş Kazalarının yargı süreci ile ilgili bilgilerin paylaşılması amaçlanılmıştır.
Meslek Hastalıklarından Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Genel meslek hastalıkları ve korunma metodları
Psikososyal Risk Etmenleri Psikososyal faktörler
Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik faktörler
Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri Bulaşıcı hastalık riskleri ve alınacak önlemler
İlkyardım ve Acil müdahale İlk yardım ve acil müdahale konusunda genel bilgi
Fiziksel Risk Etmenleri Eğitimi (Gürültü,Titreşim, Aydınlatma,Basınç altında çalışma , Radyasyon Hava Akım Hızı ) Katılımcıların, İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır
Kimyasallar ile güvenli çalışma, MSDS Kimyasallarla Güvenli çalışma prensiplerinin paylaşılması
Ergonomi Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Elle Kaldırma ve Taşıma Elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemek ve paylaşmaktır.
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının kullanımı hakkında dikkat edilmesi gereken İSG hususlarında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Ekranlı Araçlarla Güvenli Çalışma Ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esasları paylaşmaktır.
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerin Uygulanması İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma yöntemleri hakkında bilgilerin paylaşılması.
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri işyerlerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında bilgilerin paylaşılması
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır.
Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma konusunda çalışanların bilinç düzeylerini artırmaktır.
Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri Elektrik tehlike ve riskleri konusunda çalışanların bilinç düzeyinin yükseltilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü İş sağlığı ve Güvenliği kuralları ile iş güvenliği kültürü hakkında bilinç düzeyin artırılması amaçlanmıştır.
Acil Durumlar,Tahliye ve Kurtarma Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi.
Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Tehlike ve risk kavramları, tehlike tanıma metodları
Sıcak ve Soğuk İş Sıcak ve soğuk iş kavramları, emniyetli çalışma metodları. Sıcak iş kaynakları, tehlikeleri ve alınması gereken önlemler
Genel İş İzin Sistemi Genel iş izni kavramları ve uygulamaları
Uluslararası HSE ve Ürün Terimleri HSE, MSDS, Work Permit, Gasoline, Naphta, Kerosene, Crude, Jet Fuel, Nitrojen, vb.
Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Ön Eğitimi Kapalı alan tanımı, teorik olarak kapalı alanlara girme ve çalışma ön şartları.
Enerji Izolasyonu ve Kilitleme – Etiketleme eğitimi Enerji türleri ve bunları izole ve devre dışı bırakma metodları, etiketleme, şahsi ve grup kilitleme yöntemleri (pratik olarak şahsi ve grup kilitleme uygulaması).
Yüksekte Güvenli Çalışma Yüksekte çalışma şartları ve harness giyme, ayarlama ve bağlama pratik eğitimi.
Kazı Çalışmalarında Güvenli Çalışma Güvenli kazı metodları ve şartları.
Kaldırma Ekipmanlarında Güvenli Çalışma Güvenli kaldırma metodları ve şartları .
Yanıcı ve Parlayıcı Likiler ve Diğer Materyaller Yanıcı ve Parlayıcı kavramları, güvenli çalışma metodları
Gas Test Mobil gaz dedektörleri kullanım ve gaz ölçüm metodları, dedektör çeşitleri, bakım ve pratik kullanımı .
Hidrojen Sülfür ve Diğer Zehirli Atmosfer Tehlikeleri ve Korunma Metodları Hidrojen Sülfür kimyasal yapısı, kaynakları, insan sağlığına etkileri, korunma metodları, acil durum eylemleri.
Solunum Emniyeti Respiratör, kaçış maskesi, SABA, SCBA ekipmanları giyme öncesi hazırlık, kullanma şartları ve pratik kullanma eğitimi.
Azot ile Çalışma Azot kaynakları, tehlikeleri ve korunma metodları.
Proses Güvenliği Genel proses güvenliği kavramları ve uygulamaları.
Basınç ile çalışma, basınçlı kaplar Basınç kavramı, basınçlı sistemler ile güvenli çalışma .
Su kenarında ve üzerinde çalışma Su ve boğulma tehlikesi olan ortamlarda çalışma şartları.
Ucuz atlatılan kaza, kaza raporlama ve HSE gözlemleri raporlama Genel HSE kaza ve ucuz atlatılan kaza kavramları, sistemleri ve raporlaması.
Döküntü Önleme ve Yönetimi Döküntü yönetimi kavramı ve metodları.
Genel Atık Yönetimi Atık yönetimi kavramı ve metodları, Tehlikeli atık kavramları ve yönetim şekilleri .
Alkol, uyuşturucu, reçeteli ilaç ve diğer iş güvenliğini tehlikeye sokabilecek maddeler Genel olarak iş güvelnliğini tehlikeye sokacak tüm maddeler ve kullanımları konusunda bilgi.
Ofis Güvenliği Ofiste iş güvenliğini dikkate alarak çalışma şartları
Vardiyalı çalılşma, uyku ve yorgunluk yönetimi Vardiyalı çalışma, uyku düzeni ve yorgunluğun iş güvenliğine etkileri.
Davranış Odaklı İş Güvenliği (yöneticiler ve tüm çalışanlara yönelik) Davranış odaklı iş güvenliği; aslında bir dizi eğitim süreci olmakla birlikte, uzun vadede hayata geçirilmesi beklenen bir uygulamadır. Amacı, bir işyerinde çalışanlarda bilişsel açıdan farkındalık yaratıp, güvensiz davranışların sönmesi, güvenli davranışların pekiştirilmesidir. Örneğin, baret kullanılmamasını bir neden, iş kazası sonucu yaralanma ve ölümlerin meydana gelmesini bir sonuç olarak gören klasik iş güvenliği anlayışı yerine, baret kullanılmamasını bir sonuç olarak görür ve bunun nedeni üzerine odaklanır. Daha çok bilinçaltı süreçle ilgilenir.
Bilişsel-Davranışçı Güvenlik Yaklaşımı (İSG Uzmanlarına yönelik) İSG uzmanları aldıkları eğitim sonucunda, olaylara daha çok teknik bakış açısıyla bakma taraftarı olurlar. Ancak, ne yazık ki W. Heinrich, 1930 yıllarında yaptığı araştırmalar, neticesinde, iş kazalarının % 88 güvensiz davranış, % 10 güvensiz ortam % 2’de öngörülemeyen nedenlerden kaynaklı olduğundan bahsetmiştir. O halde, iş kazalarının minimal düzeye indirgenmesi için daha çok davranış değişikliği yaratarak güvenli davranışları pekiştirecek süreçler üzerinde durulmalı ve davranışlar üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Psikolojideki davranışçı yaklaşım temel alınarak, gerektiğinde bilişsel yaklaşım ile eklektik olarak kullanılmalı ve bu teknikler konusunda İSG uzmanları eğitilmelidir.
Örgütsel davranış ve kişilik yapılarının tanınması Stres, vücuttaki savunma durumu olarak bilinir ve organizmanın çevreye adaptasyonu sırasında gerçekleşen bilişsel-duygusal-davranışsal süreç olarak tanımlanır. Özellikle, işveren başta olmak üzere, tüm kademe yöneticileri ve tüm çalışanlar çoğu zaman stres altında olduklarından yakınırlar. Durum böyleyken, stresle mücadele yolları ve stres yönetiminin sağlanması büyük bir ihtiyaç kaynağı olmaktadır. Bunun yolu da, işletme içerisinde stres algısının yaratılması ve stresin tanınması ile başlar. Şirketimiz bu konuda, uzman kadrosuyla hizmet sunmaktadır.
Stres algısı ve stres yönetimi Motivasyon, en basit anlamıyla; ‘’bir şeyleri yapma arzusu ve bunun için güdülenme süreci olarak da bilinir. Her işletme kendi içerisinde motivasyon sağlamak zorundadır. Çünkü, her işletmenin bir misyonu ve geleceğe dönük vizyonu olmak zorundadır. Bu süreç ise, işverenin ve tüm işletme çalışanlarının farkındalık kazanması ve motive olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bunun yolu da, devamlı kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri ile mümkündür.
Motivasyon ve farkındalık süreci Kişilik psikolojisi, insanın daha çok kişilik yapılarını ve bu yapıların nasıl oluştuğunu, kök nedenleri ile birlikte, sürece etki eden psikolojik faktörlere dayanarak incelerken; örgütsel psikoloji, örgüt bazında kolektif bilinç esas alınarak, örgüt değişkenlerinin ve yapısının o işletme içerisinde çalışanların psikolojisini nasıl etkilediği üzerinde çalışmalar yürütür. Şirketimiz, bu konuda kişilik yapılarının tanınmasının örgütsel davranışı nasıl etkileyebileceği üzerinde çalışmalar yürütür.
Psikososyal risk değerlendirme uygulaması Psikososyal riskler, en az fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri kadar önem arz eden, iş kazaları ve meslek hastalıkları oluşumunda azımsanmayacak düzeyde etkili olan risk grubudur. Çalışma alanında başta işveren olmak üzere tüm çalışan grup birtakım psikolojik risk faktörlerine maruz kalır ve bunlarla etkili şekilde baş edemezler ise, kalite düzeyinde ciddi sıkıntılar oluşur ve verimlilik gittikçe azalır. Bu konu hakkında, şirketimiz psikososyal risk değerlendirme uygulaması yaparak, gerekli önlemleri alabilme konusunda danışmanlık hizmeti sağlar.
Çalışma ortamının teknik düzenlenmesinde psikolojik etkenlerin rolü Günümüzde iş güvenliği denilince, akla hemen çalışma ortamında etkin değişiklikler yapılarak, güvensiz ortam şartlarının elimine edilmesi ve çalışanların güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürebileceği teknik düzenleme faaliyetleri gelir. Oysa ki, teknik düzenleme için bu sürece etki eden psikolojik faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konu genellikle, ergonomi olarak bilinir. Yani, geçmiş yıllarda olduğu gibi, çalışanın işe uygun hale getirilmesinden ziyade, işin çalışana uygun hale getirilmesi adına yapılan tüm fizyolojik ve psikolojik düzenlemeler bütünüdür.
Makine-insan ilişkilerinde psikolojik yaklaşımların rolü Endüstri psikolojisi olarak da bilinen bilim dalının alt ana uzmanlık alanlarından birisi de, makine-insan ilişkileri üzerine çalışmalar yürütmektir. Genelde İnsan Kaynakları departmanlarıyla sıkı sıkıya işbirliği içerisinde süregelen bu alanda işletme içerisinde bulunan tüm kişilerin, zeka türleri, yetenekleri ve ilgi alanlarına uygun pozisyonlarda çalışmalar sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektir. Örneğin, sosyal zekası daha yüksek olan kişilerin satış-pazarlama vb. işlere yerleştirilirken, matematiksel-mantıksal zekası yüksek olan kişilerin daha çok muhasebe/finans işlerine yerleştirilmeleri gibi… Şirketimiz konuyla ilgili olarak çeşitli envanter, ölçek ve test uygulamaları gerçekleştiren uzmanlarla çalışmaktadır.
Çözüm odaklı koçluk ve kurumsal danışmanlık hizmeti Koçluk hizmeti denince, akla herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan birey veya kurumların, kendilerini gerçekleştirmek ve dolayısıyla verimliliklerini artırmak istedikleri birtakım konularda, ilgili uzmanlardan destek alması süreci gelir. Şirketimiz bu konuda, her tür işletmeye yönelik, çeşitli kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri hazırlamakta, belirli gün ve tarihlerde, ihtiyaca yönelik eğitimler düzenlemektedir. Yine aynı şekilde, ihtiyaç doğrultusunda firmalara kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  

MARTI İŞ GÜVENLİĞİ

 

Martı isg yönetim sistemi

İletişim

Adres: Adalet Mah. Manas Bulvarı No:30/2 Bayraklı/İzmir

Telefon : 0(850)305 06 36 

Mail : info@martiisguvenligi.com

Çalışma Saatlerimiz :  

Pazartesi 08:30–18:30
Salı 08:30–18:30
Çarşamba 08:30–18:30
Perşembe 08:30–18:30
Cuma 08:30–18:30
Cumartesi 08:30–14:00
Pazar Kapalı